MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Maukus Daik
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 9 April 2005
Pages: 214
PDF File Size: 15.78 Mb
ePub File Size: 17.44 Mb
ISBN: 917-4-70104-496-9
Downloads: 19832
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazram

Draagbare kettingzaagmachines voor houtbewerking. Wanneer bij een machine met daarin of daarop een bestuurder en eventueel andere bedieners gevaar bestaat door vallende voorwerpen of materialen, moet de machine zodanig ontworpen en, indien de afmetingen dit toelaten, van bevestigingspunten voorzien zijn, dat er een constructie ter bescherming daartegen FOPS kan worden aangebracht. Er bestaan altijd mobiliteitsrisico’s bij machines die e eigen aandrijving hebben of worden voortgetrokken of geduwd, dan wel zijn gemonteerd op een andere machine of op een trekker, waarvan het bedrijf in een bepaalde werkzone machinerichtliin en waarbij mobiliteit tijdens het bedrijf dan wel een continue of halfcontinue verplaatsing langs een reeks vaste werkstations is vereist.

Acceleratie en afremming van de drager of het dragende voertuig, ten gevolge van een handeling van de bediener of de werking van een veiligheidsinrichting, bij de door de fabrikant opgegeven maximale belastings- en snelheidsomstandigheden, mogen geen risico’s voor de blootgestelde personen opleveren. Gevaren voor de blootgestelde personen. Gevaar door vallende of wegschietende voorwerpen Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het vallen of wegschieten van voorwerpen bewerkte stukken, werktuig, spaanders, splinters, stukken enz.

Een lidstaat die een instantie heeft aangewezen, moet zijn kennisgeving ongedaan maken, indien hij vaststelt dat de instantie niet meer aan de in bijlage VII bedoelde criteria beantwoordt. De constructie dient zodanig te zijn dat een onbewuste buitendienststelling van alle alarmerings- en signaleringssystemen onmogelijk is. De Commissie zorgt ervoor dat de lidstaten op de hoogte worden gehouden van het verloop en de resultaten van de procedures.

Wanneer de veiligheidseisen niet verplichten tot andere oplossingen, geldt het volgende: Onverminderd de voorschriften die gelden voor het wegverkeer, moeten machines met daarin of daarop een bestuurder uitgerust zijn met:.

Een defect dat van invloed is op de samenhang van het bedieningscircuit jachinerichtlijn het falen van of een storing in het bedieningscircuit mag geen gevaarlijke situaties doen ontstaan. Bestuurdersplaats De bestuurdersplaats moet met inachtneming van de beginselen van de ergonomie zijn ontworpen. De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat gevaren voortvloeiend uit door de machine veroorzaakte trillingen tot een minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek en de beschikbaarheid van trillingdempende middelen, in het bijzonder aan de bron.

Indien nodig dienen gevaren wegens ontoereikend direct zicht met behulp van passende middelen te worden verholpen. Bovendien kunnen er mobiliteitsrisico’s aanwezig zijn bij machines die weliswaar niet tijdens het bedrijf worden verplaatst, maar die voorzien zijn van middelen om ze gemakkelijker te kunnen verplaatsen machines op wielen, rolwieltjes, sleden enz. De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek weigert, doet hiervan mededeling aan de overige instanties waarvan kennisgeving is gedaan.

  ANNE TENINO GOOD BOY PDF

Defecten in het bedieningscircuit Een defect dat van invloed is op de samenhang van het bedieningscircuit of het falen van of een storing in het bedieningscircuit mag geen machinericjtlijn situaties doen ontstaan. De machine moet zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat de accu kan worden afgekoppeld, met een daarvoor aangebrachte inrichting die gemakkelijk toegankelijk is.

Theory of modeling and simulation pdf download

De verklaring moet de volgens de geharmoniseerde normen vereiste gegevens bevatten, of de volgende minimumgegevens, indien genoemde normen ontbreken:. Risico’s door bewegingen die niet het gevolg van hantering van bedieningsorganen zijn Wanneer een deel van een machine tot stilstand is gebracht, mag een eventuele verschuiving vanuit die stilstandpositie door ongeacht welke andere oorzaak dan het hanteren van de bedieningsorganen geen enkel gevaar opleveren voor de eraan blootgestelde personen.

Wanneer een machine is bestemd om een aantal verschillende bewerkingen te kunnen verrichten, waarbij het werkstuk bij iedere bewerking met de hand wordt toegevoerd gecombineerde machinemoet zij zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat ieder deel afzonderlijk kan worden gebruikt zonder dat de overige machinedelen voor de blootgestelde persoon een gevaar betekenen of hem hinderen. Bovendien moeten de volgende grondwerkmachines met een vermogen van meer dan 15 kW worden voorzien van een kantelbeveiliging:.

De mogelijkheden van het wegspringen van machierichtlijn of zeer koude stoffen moeten worden bestudeerd. De bedieningssystemen van machines met bestuurder te voet moeten zodanig zijn ontworpen dat er een zo gering mogelijke kans bestaat op risico’s door een plotselinge verplaatsing van de machine in de richting van de bestuurder, met name:.

De fabrikant heeft de plicht een risicoanalyse te verrichten om na te gaan welke risico’s voor zijn machine gelden; bij het ontwerp en de constructie van de machine moet hij vervolgens rekening houden met zijn analyse. Machines die bestemd zijn voor gebruik machinerichtlljn ondergrondse werkzaamheden moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij aan de volgende eisen voldoen. This page was last edited on 12 Septemberat Articles lacking reliable references from July All articles lacking reliable 89 Articles with too few wikilinks from March All articles with too few wikilinks Macihnerichtlijn covered by WikiProject Wikify from March All articles covered by WikiProject Wikify Articles with multiple maintenance issues EngvarB from July Use dmy dates from July Machines voor het heffen of verplaatsen van personen moeten zo zijn ontworpen en gebouwd dat het grondvlak van de drager ook tijdens de bewegingen niet zo sterk kan hellen dat er een risico voor vallen van de vervoerde personen ontstaat.

Voordat de EG-verklaring van overeenstemming kan worden opgesteld, moet de fabrikant, of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde, zich ervan hebben vergewist en kunnen garanderen dat de hieronder beschreven documenten te zijnen kantore beschikbaar blijven voor eventuele controles:.

Machines moeten zijn ontworpen, gebouwd of uitgerust met voorzieningen die waarborgen dat een blootgestelde persoon er niet in opgesloten raakt of die hem, indien dat niet kan machinerichylijn voorkomen, in staat stellen hulp te vragen. Deze constructie moet zodanig zijn dat zij de bedieners van de machine bij het vallen van voorwerpen of materialen een adequaat beperkend vervormingsvolume DLV garandeert.

De inrichtingen voor het beheersen van de bewegingen dienen zodanig te werken dat de machine waarop zij zijn aangebracht, veilig blijft.

  DISPLAYTAG FOOTER PDF

Machinery Directive – Wikipedia

Hijs- en hefgereedschappen Op ieder hijs- en hefgereedschap moeten de volgende merktekens zijn aangebracht: Programmatuur Programmatuur voor de dialoog tussen de bediener en het bedienings- of controlesysteem van een machine dient gebruikersvriendelijk te zijn ontworpen. Gevaar voor uit de drager vallen van personen 6.

Bij automatische toevoer van het te bewerken machinericutlijn naar het werktuig dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om gevaar voor de blootgestelde personen bijvoorbeeld werktuigbreuk te vermijden:. Artikel 16 Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

EUR-Lex – L – NL

Er kunnen een of meer extra bestuurdersplaatsen worden ingericht en iedere bestuurdersplaats moet dan voorzien zijn van alle noodzakelijke bedieningsorganen. Elke machine moet zijn voorzien van inrichtingen waarmede zij van elk van haar krachtbronnen kan worden losgekoppeld. De machines moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat er zo weinig mogelijk reden voor handelingen van de bedieners is. De afstel- smeer- en onderhoudspunten moeten zich buiten de gevaarlijke zones bevinden.

Doortocht Wandelondersteuningen moeten de blootgestelde personen de mogelijkheid van een ongehinderde doortocht bieden.

Oppervlakken aan de binnenkant moeten verbonden zijn met rondingen die voldoende wijd zijn om een volledige reiniging mogelijk te maken; e uit levensmiddelen afkomstige vloeistoffen, alsmede reinigings- ontsmettings- en spoelmiddelen moeten zonder belemmeringen kunnen worden afgevoerd eventueel in een stand “reiniging” ; f de machine moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat iedere infiltratie van vloeistof, ophoping van organische stoffen of binnendringen van levende wezens, met name van insecten, in zones die niet gereinigd kunnen worden, wordt vermeden bijvoorbeeld voor een machine die niet op poten of op wielen staat, door het aanbrengen van een waterdichte voeg tussen de machine en het voetstuk, gebruik van waterdichte verbindingen enz.

Wandelondersteuningen moeten de blootgestelde personen de mogelijkheid van een ongehinderde doortocht bieden. This article needs more links to other articles to help integrate it into the encyclopedia.

De delen van de machine waarop, naar is voorzien, personen zich moeten kunnen verplaatsen of bevinden, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat personen op deze delen niet kunnen uitglijden of struikelen dan wel niet eruit of eraf kunnen vallen.

In afwijking van punt 1. Voorzover dat in verband met de veiligheid nodig is, moet de stilstand van de machine met behulp van een parkeerrem kunnen worden gehandhaafd. Wanneer een lidstaat vaststelt dat – machines die voorzien zijn van de CE-markering, of – veiligheidscomponenten die vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming, bij gebruik overeenkomstig hun gebruiksdoel, de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of goederen in gevaar dreigen te brengen, neemt hij alle nodige maatregelen om de machines of de veiligheidscomponenten uit de handel te nemen, het in de handel brengen en in bedrijf stellen te verbieden of het vrije verkeer ervan te beperken.

Indien de machine is uitgerust met alarminrichtingen bijvoorbeeld signaleringsmiddelen enz.

Stopzetting van de verplaatsing Een locomotief die bestemd is voor ondergrondse werkzaamheden, moet mchinerichtlijn voorzien van een dodemansinrichting die ingrijpt op het circuit dat de beweging van de machine bepaalt.